MFD:s metodstöd

Metodstöd om dialog och strategi
Under våren 2020 lanserade Myndigheten för delaktighet två nya metodstöd som riktar sig till kommuner i landet. Stöden ger vägledning och tips i arbetet med att öka delaktigheten. Det finns ett stöd om att föra dialog med personer med funktionsnedsättning och ett om att ta fram strategier. I stöden finns fakta, tips, exempel och annat som kan hjälpa till arbetet. Metodstöden i sin helhet finner ni här: https://www.mfd.se/verktyg/metodstod/

Digitala metodstödsseminarier
Som en del i Länsstyrelsens i Stockholms funktionshinderspolitiska uppdrag har dessa metodstöd gemensamt med MFD spelats in digitalt där de två metodstöden är indelade i fem moduler vilka innehåller presentation och diskussion.

Filmer med teckentolk

Filmer utan teckentolk